SEDUMKASSETTER

Utvecklingen går framåt och med den också odlingen av sedum till tak.

Att montera ett sedumtak med färdiga kassetter gör läggningen enkel och det går snabbt att själv få taket på plats.

Sedumtak uppbyggt av sedumkassetter.

Sedumtak är ett lätt tak och väger, vattenmättat, inte mer än vad ett tak belagt med takpannor gör, ca 50kg/kvm. Det går utmärkt att kombinera med andra taktäckningar, både gamla och moderna och kan på så sätt ge fina kontraster, till exempel ihop med ett plåttak.

I privata trädgårdar kan sedum ofta ses på friggebodar, carportar, lusthus och uterum. Det är lätt att lägga och den händige klarar det utan problem på egen hand. Här kan ni läsa mer om sedum.

Med våra sedumkassetter får man snabbt ett färdigt sedumtak.

Sedumtakets uppbyggnad

Tätskikt

Det allra viktigaste är att taket har ett riktigt bra och tätt ytskikt. Det står fukt mot taket under långa perioder. Vi kan rekommendera att man kontaktar sin bygghandel eller takleverantör för information om bästa tätskikt.
Kantavslut-I nederkant sätts ett rostfritt, perforerat kantavslut som håller sedumen på plats och dränerar bort överflödigt regnvatten.

Sedumkassetter

Viktigt att tätskiktet är sopat och fritt från skräp. Därefter sätts kassetterna med ett överlapp på 2-3 mm.

Kassetterna är uppbyggda av en vattenhållande kopp med dräneringshål i ovankant och kan användas med en lutning upp till 14 grader.

Skyddsplåtar

Sedumen skyddas på de öppna sidorna med en viken plåt som sluter om och skyddar mot uttorkning och vindfång.tex. vindskiveplåt

Montering av sedumkassetter

När det gäller läggning av sedum på tak är det viktigt att man under sedummattan har lagt ett bra tätskikt så att det inte blir läckage och eftersom det i perioder kan stå fukt mot taket. En underlagspapp är alltså inte tillräcklig utan det måste vara ett tätskikt, ibland också kallat ytpapp. Ta hjälp av en takläggare för svetsning av tätskikt eller kontakta din bygghandel som kan hjälpa dig med rätt tätskikt. Vi har sedan allt material ni behöver från tätskiktet och upp.

Sedumkassetter kan läggas på tak med 0-14 graders lutning. Kassetterna är 47mm höga och däröver blir växterna 5-10 cm höga. Läs mer om hur man lägger sedumtak.

Skötsel av sedumkassetter

Sedumtak är ett relativt skötselfritt tak.

Men på våren skall man kontrollera och ta bort oönskad vegetation med rötterna. Om där ligger kvar partier med löv på sedumen skall de bort så att inte sedumen kvävs.

När vårsolen börjar gassa är det dax för gödning. Använd långtidsverkande gödning som släpper näring succesivt under säsongen. Är sedumtaket mycket utarmat från gödning kan man ge en boost med snabbverkande NPK 11-5-18. Sedumtaket skall genomvattnas ett par gånger efter gödning så att man ser att sedumen kommer igång att börja växa. Vid längre perioder av torka kan sedumen behöva en genomvattning. Det sys tydligt om sedumen är torr. Ju rödare och lägre desto torrare. Gödningen trycker undan ev mossbildning och sedumen får en starkare tillväxt.

Har taket av någon anledning fått ett kalt parti kan man när sedumen vuxit till klippa små skott, 2-3 cm långa från sedumtaket och strö ut på partiet tillsammans med vattning. Då kommer sedumskotten att gro på någon vecka och täcka ytan.

Läs mer om Sedum längre ner på sidan!

 

Historia

Att ha växter på taket är inget ”nytt”. De första gröna taken byggdes redan under antiken. Ett exempel är de hängande trädgårdarna i Babylon som var en gåva från kungen till hans hustru. Hon saknade sina skogsklädda berg från sina hemtrakter och takträdgårdarna var en genialisk idé för att få in grönytor där de naturligt inte fanns. De byggdes i stegvisa terrasser och bevattnades manuellt med vatten från floden.

Fördelar med sedumtak

Så varför växttak? Runt medelhavet kan ett växttak hjälpa till att göra den varma, kala miljön svalare och i norden har grästak använts för att isolera mot kyla och väta. Idag är delar av världen hårt exploaterade och vi får ett dilemma snarlikt det kungen i Babylon hade under antiken, de gröna ytorna är inte längre självklara i miljön, även om det i detta fall beror på exploatering istället för ökenlandskap. För att inte gå miste om dessa gröna ytor så har man börjat förflytta dessa upp på taken av byggnader vilket gynnar miljön.

På 1900-talet utvecklades tekniken för takkonstruktion och man började använda sig av platta betongtak. Detta skapade möjlighet för fler takträdgårdar och Tyskland var ett av de land som tidigt förstod fördelarna med att utnyttja takytan för växtlighet. USA och Canada är länder där de gröna taken ökar och i Tokyo finns det krav på att tak med en yta större än 1000m2 skall ha minst 20% täckt av takvegetation.

Takträdgårdar ger människor i storstäder en möjlighet att komma närmre naturen samtidigt som det har en positiv påverkan på miljön. Det enklaste av de gröna taken är de som täcks med sedum. Sedumväxterna behöver inte tillgång till djup jord att växa i och kräver minimalt med skötsel. Idag är det vanligt att nybyggnationer eller renoveringar av offentliga byggnader har i alla fall en del av takytan täckt av sedum. När det gäller bostadsområden så läggs det ofta på garage och miljöhus vilket ger de boende i området ett vackert tak att titta ner på, samtidigt som det som tidigare nämnts är ett bra miljöval.

 

Skötsel och riktlinjer för sedumtak

Eventuella skador eller fel skall omgående rapporteras.

Täckningsgraden på sedummattorna skall vara minst 75% av ytan.

 

 • Yttertakets tätskikt skall vara avsett för sedumtak.
 • Sedummattan skall läggas ut senast ett dygn efter leverans.
 • Sedumtaket skall inte beträdas i onödan och absolut inte när taket är fruset.
 • Om det lagts sig löv under hösten på taket bör det tas bort om det finns risk att det kväver växtligheten.
 • Snö som lagt sig på ett platt tak bör försiktigt avlägsnas, lämna kvar 5 cm så att inte sedumen skadas.
 • Sedumtaket skall vara lagt enligt våra rekommendationer när det gäller taklutning och dyl.
 • En perforerad vinkelplåt skall användas för att hålla sedumtaket på plats och dränera bort överflödigt regnvatten.
 • Om det finns ett överskjutande takparti som går ut över sedumtaket dit inte regnvattnet når skall det läggas en singelkant på den delen. Under läggs en geotextil som skyddar tätskiktet.
 • Taket skall gödslas på våren med långtidsverkande gödning 1ggr/år.
 • Sedum behöver inte klippas utan rensar sig själv.
 • Beroende på takets lutning, väderstreck och periodens nederbörd kan  utseendet på sedumsammansättningen variera. Detta beror på att sedummattan består av olika arter av sedum för att få en bra täckning vid olika förutsättningar.
 • Regelbunden genomvattning vid etablering och torra vårar. Därefter endast under långa torkperioder, sommartid. Om sedumen drar ihop sig är det oftast vattenbrist.
 • Sedummattan bör ses över årligen så att inte oönskad vegetation lyckas etablera sig. Det är i detta fall viktigt att avlägsna ogräset med rötterna så att det inte kväver sedumen.
 • Om kala fläckar uppstår i mattan, strö ut lite  växtsubstrat och klipp av skott från närliggande sedumplantor och lägg ovanpå. Vattna därefter rikligt så brukar sedumskotten snabbt rota sig.

 

Köp sedumtak